Privacyverklaring

Met deze Privacyverklaring willen wij u informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Daarnaast verduidelijkt deze Privacyverklaring uw rechten. De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals namen, adressen, e-mailadressen of telefoonnummers van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze Privacyverklaring is gebaseerd op de terminologie die door de Europese wetgever is gebruikt bij de totstandkoming van de AVG. Volgens de verordening moet de Privacyverklaring gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn. Mocht u vragen hebben of gedetailleerde informatie wensen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.


 

Naam en Adres van de Verwerkingsverantwoordelijke
De Verwerkingsverantwoordelijke volgens Art. 4(7) AVG is:

KBE-Bauelemente GmbH & Co. KG
An der Junkerei 1,
26389 Wilhelmshaven
Telefon 04421 / 7501-0
Telefax 04421 / 7501-39
info@kbe-bauelemente.de

De externe functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:
Jürgen Fischer, Enterprise Consulting GmbH, Weserstr. 76, 26382 Wilhelmshaven, eMail: info@enterprise-edv.de

Uw Rechten
Volgens de AVG heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Recht op informatie
 • Recht op rectificatie
 • Recht op verwijdering (Recht om vergeten te worden)
 • Recht op beperking van verwerking
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht om een klacht in te dienen Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de AVG, heeft u volgens Art. 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw woonplaats of werkplek.

Bezwaar of Herroeping Tegen de Verwerking van Uw Persoonlijke Gegevens
U heeft het recht om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die plaatsvindt op basis van Art. 6(1)(e) of (f) AVG. Bijvoorbeeld, als de verwerking niet nodig is voor de uitvoering van een contract. Bij uitoefening van uw recht van bezwaar verzoeken we u om uw redenen te vermelden. Na evaluatie van de situatie zullen we de verwerking van uw persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij dwingende legitieme redenen uw rechten en belangen overtreffen. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken volgens Art. 7(3) AVG. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking. Ongeacht dit heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclame- en gegevensanalyse-doeleinden. U kunt uw bezwaar richten aan het bovenstaande contactadres.

Verzameling van Algemene Gegevens en Informatie
Bij puur informatief gebruik van onze website worden automatisch gegevens en informatie opgeslagen in de server logbestanden van onze internet service provider. Deze gegevensverzameling is technisch noodzakelijk om de stabiliteit en veiligheid van onze website te waarborgen. Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de exploitant van de website geen conclusies over de betrokkene. De wettelijke basis voor het opslaan van de gegevens en logbestanden is Art. 6(1)(f) AVG. De volgende gegevens worden verzameld:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van pagina-toegang
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (homepage en subpagina’s bezocht)
 • Overgedragen datavolume
 • Toegangsstatus/HTTP-status
 • Internet service provider van het toegangssysteem
 • Website van waaruit het verzoek komt (referrer URL)
 • Browser type, browserversie, browser softwaretaal
 • Gebruikt besturingssysteem

Externe hosting
Om een ​​betrouwbare en veilige weergave van onze homepage te garanderen, maken wij gebruik van de diensten van een externe webhostingprovider. De wettelijke basis hiervoor is een legitiem belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f van de AVG. Naast het verzamelen van toegangsgegevens en serverlogbestanden worden er geen andere persoonlijke gegevens van bezoekers van de homepage verzameld en opgeslagen. De bovengenoemde serverlogbestanden worden na 14 dagen automatisch verwijderd. De hostingserver bevindt zich in Duitsland.

Cookies
Op onze homepage gebruiken wij technisch noodzakelijke cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd. Door het gebruik van cookies kunnen wij u een gebruiksvriendelijkere dienst aanbieden die zonder het gebruik van cookies niet mogelijk zou zijn. Met behulp van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker.

U kunt het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door de juiste instellingen van de gebruikte internetbrowser aan te passen en zo permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als u de instelling van cookies uitschakelt in de internetbrowser die u gebruikt, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar..

Contact
Indien u ons persoonlijke gegevens verstrekt via e-mail of een contactformulier, worden deze gegevens automatisch door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Bij gegevensoverdracht via een contactformulier gebeurt dit via een versleutelde SSL-verbinding. Er vindt geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden plaats. Uw aan ons verstrekte gegevens worden verwijderd zodra opslag niet langer nodig is, of we beperken de verwerking als wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

Routinematige Verwijdering van Persoonlijke Gegevens
We slaan uw persoonlijke gegevens alleen op en verwerken deze gedurende de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken, of zoals voorzien door de Europese wetgever of een andere wetgever in wetten of voorschriften. Zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een opslagperiode voorgeschreven door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever afloopt, worden uw persoonlijke gegevens routinematig verwijderd in overeenstemming met wettelijke voorschriften.

Juridische Grondslag voor de Verwerking van Persoonsgegevens
Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming van de betrokkene, dient Art. 6(1)(a) AVG als de juridische grondslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, waarbij de betrokkene een contractpartij is, dient Art. 6(1)(b) AVG als de juridische grondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient Art. 6(1)(c) AVG als de juridische grondslag. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient Art. 6(1)(d) AVG als de juridische grondslag. Als de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde te waarborgen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet boven het eerstgenoemde belang uitgaan, dient Art. 6(1)(f) AVG als de juridische grondslag voor de verwerking.

Eén reactie